Drama : Parampurush Sri Ramakrishna by Sri Ramakrishna Ashrama, Nimpith 2017

Drama “Parampurush Sri Ramakrishna” by Sri Ramakrishna Ashrama, Nimpith at the Bhakta Sammelan on 2 March 2017.

Bhakta Sammelan 2017 Day 1Drama