Geeti Alekhya by Meghamandra on Swami Vivekananda’s Tithipuja, 2019 (Video)

Geeti Alekhya "Vishwa Vijaye Vivekananda" by Meghamandra at Belur Math

Geeti Alekhya “Vishwa Vijaye Vivekananda” by Meghamandra, at Belur Math during the celebration of Swami Vivekananda’s Birthday on 27 January 2019

Vocal : Sri Sambuddha Chattopadhyay

Sitar : Sri Bhimashankar Bhattacharya

Tabla : Sri Arindam Chakraborty

Recitation : Sri Shubhadeep Chakraborty 

Geeti AlekhyaMeghamandraSwami VivekanandaSwami Vivekananda Birthday 2019