Geeti Alekhya “Ke Ei Soumya” at Math Office Courtyard, Belur Math, 2018


Geeti Alekhya “Ke Ei Soumya” by Ramakrishna Mission Lokashiksha Parishad, Narendrapur, at Math Office Courtyard, Belur Math, during Public Celebration on 25 February 2018.

Geeti AlekhyaMath CourtyardNarendrapurpublic celebration 2018