Inauguration of Mural of the Direct Disciples of Sri Ramakrishna | Baranagar | Video

Ramakrishna Mission Ashrama, Baranagar, Kolkata

A fibreglass relievo (mural work) of the monastic disciples of Sri Ramakrishna was inaugurated at Ramakrishna Mission Ashrama, Baranagar, Kolkata, by Srimat Swami Shivamayananda ji Maharaj, on 15 March 2021.


 

BaranagarSwami ShivamayanandaVideo