Mahashivaratri 2023 at Belur Math

Celebration of Maha Shivaratri at Belur Math on 18 February 2023

Photos of the celebration of Maha Shivaratri at Belur Math on 18 February 2023.

View photos in Google Album : Shivaratri 2023 


Video : 

Belur MathShivaratri