Navami Homa 2017, Belur Math

Navami Homa during Durga Puja at Belur Math, on 29 September 2017 .

 

Durga PujaDurga Puja 2017Navami