Shivaratri 2016 : Photo


Celebration of Maha Shivaratri at Belur Math on 7 March 2016.ShivaratriShivaratri 2016