Shivaratri 2016 Video

Celebration of Shivaratri at Belur Math on 7 March 2016.

ShivaratriShivaratri 2016