Shivaratri 2020 at Belur Math (Video)

Shiva Dance | Shivaratri 2020 | Ramakrishna Math | Belur Math

Shiva Dance during the Maha Shivaratri celebration at Belur Math.

 

Belur MathShivaratriShivaratri 2020Video