Sri Adi Shankaracharya Jayanti: Belur Math, April 2023


Sri Adi Shankaracharya Jayanti was celebrated on 25 April 2023 in Ramakrishna Math, Belur Math.


Belur MathShankaracharya Jayanti 2022