Prayer : Sri Sri Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga, you…

Inspiration : Sri Sri Lakshmi

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि । सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ (महालक्ष्म्यष्टकम् ,…

Inspiration : Sri Sri Ma Durga

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:। नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम् ॥…