Browsing Tag

Kali Puja

Inspirations : Sri Sri Ma Kali

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् । न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं…