Inspiration : Ma Jagaddhatri

दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दुःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तुते ॥ O Mother Durga,…

Inspiration : Mother Lakshmi

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते ॥ Salutations…