Shivaratri 2019

Celebration of Shiva Ratri at Belur Math, 4 March 2019


Photos of the celebration of Maha Shivaratri at Belur Math on 4 March 2019.

View Photos in Google Album : 1st Prahar | 2nd Prahar | 3rd Prahar | 4th Prahar

  

You might also like