Browsing Tag

Shivaratri

Inspiration : Lord Shiva

दुरितदलनदक्षं दक्षजादत्तदोषं कलितकलिकलञ्कं कम्रकह्लारकान्तम् । परहितकरणाय प्राणप्रच्छेदप्रीतं नतनयननियुक्तं…

Inspiration : Lord Shiva

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥ (श्री पुष्पदन्त विरचितं…

Inspiration : Lord Shiva

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।। I do not know the truth of your nature…