Browsing Tag

Sri Sarada Devi

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

रामकृष्णगतप्राणां तन्नामश्रवणप्रियाम् । तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः ॥ ६॥ श्रीसारदादेवी…

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीम् । तां सारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं…