Browsing Tag

Sri Sarada Devi

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहराम्। शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम्॥ To the…

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि । परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते ॥ Salutations to Goddess…