Browsing Tag

Quotations

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

रामकृष्णगतप्राणां तन्नामश्रवणप्रियाम् । तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः ॥ ६॥ श्रीसारदादेवी…