Browsing Tag

Quotations

Inspiration : Sri Ma Sarada Devi

प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहराम्। शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम्॥ To the…

Inspirations : Sri Sri Ma Durga

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ You are the wisdom in…